Odpověď na interpelaci pana Čápa

03.12.2015 07:20

 

TOP 09 vstoupila po volbách do koalice s hnutím Šance pro Počernice především z toho důvodu, že právě tato koaliční spolupráce nejlépe ze všech reálných alternativ dovolila realizovat naše plány a záměry. Programový průnik našich dvou uskupení byl velký a na základě zkušeností z minulého volebního období bylo možné předpokládat, že spolupráce bude probíhat dobře, a že budeme moci dobře a odpovědně hájit zájmy nejen našich voličů, ale všech občanů Horních Počernic. Je nepochybně znakem zralé politické reprezentace, když je schopna pracovat a nést odpovědnost společně a je tomu proto tak i v případě práce současné koalice v Horních Počernicích. Znakem vyzrálé diskuze totiž je (a psal o tom mj. i Jan Amos Komenský v sedmnáctém století!), že se všichni zúčastnění poctivě, pravdivě a pokud možno bez jakýchkoliv postranních úmyslů snaží najít nejlepší možné řešení, přičemž platí, že je během diskuze možné říci jakýkoliv názor, ale pouze v místě, kde diskuze probíhá a mezi lidmi, kteří se jí účastní. V opačném případě může být kvalita diskuze značně poškozena nebo dokonce zcela znemožněna - protože i diskuze je věcí vzájemné důvěry a s nedůvěryhodnými partnery se diskutovat dost dobře nedá. TOP 09 tato elementární diskuzní pravidla na rozdíl od některých jiných respektuje a proto se v naší někdy zbytečně hysterické době může občas zdát, že se jí nedaří příliš prosadit. Metody k tomu, jak politicky prosazovat názory a stanoviska jsou však různé a populismus je jen jednou z možností - a to z dlouhodobého hlediska rozhodně ne tou nejlepší a nejúčinnější. TOP 09 jde jinou cestou a je na to hrdá. Domnívám se, že i přes to, že má TOP 09 v Radě pouze jeden jediný mandát neuvolněného radního a disponuje pouze jediným dalším hlasem v Zastupitelstvu, lze o tom, že se podařilo „prosadit významnou část plánů“ psát s hrdostí, byť to možná nám ani Horním Počernicím možná někteří nepřejí. Jsme proto rádi, že naše práce vzbuzuje zasloužený zájem a děkujeme za to!

V našem volebním programu, který je zveřejněný na našich webových stránkách, jsme psali mj. o tom,  že si Horní Počernice „musí zachovat svou vlastní tvář, která rozumně spojí možnosti a výdobytky 21. století se vším dobrým přetrvávajícím z minulosti.“ Tento náš záměr dostal reálnou podobu v podobě Deklarace podmínek rozvoje, který schválila Rada MČ, ale také v tom, jaké kroky jsme podpořili v rámci činnosti jednotlivých odborných komisí, v Radě a v Zastupitelstvu. Myslím, že úsilí současné Rady je v tomto smyslu zcela zjevné a troufám si jej hodnotit jako veskrze úspěšné.

V našem programu jsme dále psali o tom, že v Horních Počernicích „zbývá velký a zatím nepříliš využitý prostor pro zlepšení života a vzhledu naší městské části. A nemyslíme tím pouze zajištění rekonstrukcí silnic, chodníků či obnovu infrastruktury apod., protože to považujeme za zcela samozřejmé. Nechceme totiž zapomínat na ostatní rozměry veřejných témat a naopak usilujeme o koncepční rozvoj na všech úrovních. Přáli bychom si zkrátka, aby se v Horních Počernicích naplnil význam slova „obec“ označujícího prostor plnohodnotného, harmonického a živoucího společenství všech občanů.“ I tato slova se snažíme naplňovat, byť to není vždy snadné a jistě se ani nám nedaří vždy vyvarovat různých chyb. Naši členové v komisích a já v Radě se snažíme vyvíjet značný tlak na to, aby probíhal co možná nejintenzivnější dialog s občany, byť se netajíme tím, že bychom si jej někdy představovali na emotivně jiné úrovni, než na jaké v poslední době občas probíhá. Je nesporně zásluhou TOP 09, že naše radniční periodikum funguje jako otevřená platforma přinášející informace a názory ze světa politiky, veřejného života a kulturního života obce. Je rovněž nespornou zásluhou TOP 09, že byla přijata pravidla pro vydávání Hornopočernického zpravodaje, která byla diskutována veřejně. Je nepochybně také zásluhou TOP 09, že se postupně daří přimět více občanů k tomu, aby se vyjadřovali k veřejným záležitostem v rozsahu, který umožňuje princip zastupitelské demokracie, který naše strana ctí a hájí.

Nyní k jednotlivým bodům našeho programu:

1) Chceme prosadit zlepšení dopravní situace v Horních Počernicích. Prosadíme účinná opatření v oblasti dopravního značení a dopravních řešení s cílem podstatně snížit tranzitní dopravu a nehodovost.

Jak si jistě mohl každý v mém textu v listopadovém HPZ přečíst, nejsme s dopravní situací v Horních Počernicích spokojeni a považujeme za svůj nezdar, že se ji prozatím nepodařilo výrazněji zlepšit. Podpořili jsme však odpoplatnění silnice R10 a připravujeme další kroky, které by mohly nedobré dopravní situaci v Horních Počernicích pomoci, např. zpoplatnění D11. Dopravní situace však mezi naše úspěchy zatím určitě nepatří.

 

2) Prosadíme odhlučnění dálnic v blízkosti naší městské části a budeme usilovat o co možná největší omezení negativních vlivů plynoucích z neustále narůstající silniční dopravy. Budeme prosazovat taková řešení tzv. Pražského obchvatu, která budou co nejméně zatěžovat životní prostředí.

Na této záležitosti spolu s koaličním partnerem intenzívně pracujeme.

   

3) V souladu s úspěšným úsilím TOP 09 na pražském Magistrátu prosadíme přehledné elektronické zveřejňování všech smluv naší městské části včetně jejich dodatků, které budou přístupné komukoliv bez zbytečných překážek a průtahů. Budeme také pečlivě hlídat výši všech vynakládaných finančních prostředků i kvalitu zhotovených zakázek – a to i prostřednictvím nezávislých auditů. Prosadíme skutečně transparentní a spravedlivý výběr dodavatelů i zhotovitelů.

Realizace tohoto bodu je na spadnutí – přehledné elektronické znění všech smluv včetně dodatků by mělo být plně realizováno po spuštění nového webu naší městské části. Výši vynakládaných prostředků skutečně pečlivě hlídáme, stejně jako kvalitu zhotovovaných zakázek. Podpořili jsme systém zadávání výběrových řízení, který se odehrává za přítomnosti nezávislé osoby, čímž jsme podle našeho názoru prosadili dostatečně spravedlivý výběr dodavatelů i zhotovitelů.  

 

4) Budeme trvat na dosažení zdravého poměru počtu obyvatel ke kapacitě občanské vybavenosti tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru mezi bytovou výstavbou, počtem obyvatel, esteticko-urbanistickými hledisky a občanskou vybaveností (školskými, kulturními i sportovními institucemi) včetně dostatku kvalitní veřejné zeleně.

Tento bod se nám v této chvíli daří dodržet a je mj. také součástí Deklarace podmínek rozvoje, který schválila Rada MČ. Díky tomu, že náš koaliční partner má na věc podobný názor, neexistují v této věci v rámci koalice vážnější rozpory. V souvislosti s tímto bodem jsme také podpořili např. výsadbu nových stromů u rekonstruovaných komunikací a prosazovali jsme také revitalizaci Nolčova parku a parku Chvaly, pro odpor části občanů bohužel neúspěšně.   

 

5) Zasadíme se o to, aby nové městské stavby občanské vybavenosti již od počátku vznikaly jako vícefunkční zařízení umožňující v budoucnu snadnou stavební proměnu např. na obecní byty, školy či domovy pro seniory podle budoucích potřeb obce.

Tento bod je momentálně spíše v rovině hypotetické, protože nové městské stavby a stavby občanské vybavenosti u nás v této chvíli nevznikají. V případě, že vznikat začnou, budeme dbát na to, aby byl tento bod dodržen, protože jej považujeme za zcela zásadní. 

 

6) Budeme usilovat o další rozšíření nabídky cenově dostupných sociálních služeb pro seniory v naší městské části. Chceme programově podporovat a iniciovat akce, které seniory co možná nejvíce zapojí do nejrůznějších aktivit. Zasadíme se o realizaci dalších opatření vedoucích k bezbariérovým Horním Počernicím.

Také v této oblasti udělala současná Rada MČ, jejímž jsme koaličním členem, za uplynulý rok kus práce, který je seniorskými organizacemi hodnocen pozitivně. Budeme v tom samozřejmě dále pokračovat.

 

7) Výrazněji než je tomu doposud podpoříme činnost centra MUM a co-workingového centra MUMRAJ. Obě centra významně pomáhají matkám a mladým rodinám s jejich rodičovskými povinnostmi i s uplatněním na trhu práce.  

Nepodařilo se nám sice prosadit tak vysokou podporu, v jakou jsme doufali, nicméně MUM je nadále podporován Radou městské části firmou grantů. 

 

8) Prosadíme zřízení letního kina a budeme usilovat o vznik nového a dopravně snadno dostupného koupaliště.   

Letní kino v rozsahu, v jakém jsme jej plánovali, je v tuto chvíli hudbou budoucnosti, nicméně nikoliv nereálnou a doufáme, že se nám jej v dohledné době podaří zrealizovat. Zásadní rekonstrukce koupaliště u rybníka Koupaliště by měla začít po vypořádání majetkových vztahů. 

 

9) Ve spolupráci s orgány veřejné správy Hlavního města Prahy i okolních městských částí budeme prosazovat programy na další rozvoj volnočasových aktivit mládeže, co možná největšího snižování asociálních jevů a pouliční kriminality.

V rámci Rady MČ a odborných komisí podporujeme všechny kroky, které k tomuto cíli vedou nebo mohou vést. Máme připravený vlastní projekt spolupráce mezi městskými částmi a přilehlými obcemi.

 

10) Budeme pokračovat v projektech na dokončení moderní infrastruktury obce a dále ji rozvíjet a zlepšovat. Soustavným tlakem na Pražské služby a. s. nebo na jiného poskytovatele svozu obecního odpadu prosadíme častější vyvážení kontejnerů na tříděný odpad.

Zlepšování stavu vozovek, chodníků a infrastruktury je v minulém a letošním roce pravděpodobně bezprecedentní. Rekonstrukcím výrazně napomohla dotace od Magistrátu ve výši cca 150 milionů korun, která byla Horním Počernicím přidělena hlavně díky vstřícnosti Magistrátu vedeného našimi stranickými kolegy z TOP 09. Byly např. zastřešeny kalové věže na čistírně odpadních vod v Čertousích a zatepleny mateřské školky a školy.  Vyvážení tříděného odpadu je monitorováno a v místech zvýšené potřeby byly přidány další nádoby.

 

 

11) Budeme pokračovat v podpoře činnosti sportovních, dětských, zájmových i jiných kroužků či klubů na území naší městské části a navýšíme finanční příspěvky obce na jejich činnost. Pokusíme se prosadit i vznik alespoň improvizovaných prostor pro ryze zájmové sportovní aktivity.

V podpoře Rada MČ samozřejmě pokračuje a my ji v tom silně podporujeme. Pro navýšení činnosti v této chvíli nebyly v mnoha případech nalezeny odpovídající prostředky, nicméně se snažíme vyvíjet tlak na to, aby ke zvýšení finanční podpory došlo. Improvizované prostory pro sport se nám zatím prosadit nepodařilo, nepatří však momentálně mezi nejpalčivější témata Horních Počernic.

 

12) Chceme iniciovat zlepšení výuky jazyků na našich základních školách i rozsáhlejší spolupráci se zahraničními školami. Ve spolupráci se Školskou radou Magistrátu hlavního města Prahy budeme spolupracovat na všestranném obnovení prestiže Gymnázia Chodovická.

Výuka angličtiny na ZŠ Ratibořická se v letošním školním roce zlepšila. Odešla kritizovaná paní učitelka, na její místo nastoupila jiná. ZŠ má novou ředitelku, která je také angličtinářka.

 

 

13) Chceme zajistit výrazně lepší financování projektů obce ze zdrojů Evropské unie a budeme iniciovat vznik nových kulturních, sportovních a volnočasových projektů. Rádi bychom také prosadili vznik mikroregionu měst a obcí v okolí Horních Počernic, v rámci kterého by byly Horní Počernice hlavním nástupním a průjezdním místem pro turistiku a cykloturistiku.  

Naši členové se v rámci práce v příslušných odborných komisích přímo podíleli na vzniku dvou kulturních akcí, z nichž jedna již byla realizována a druhá na realizaci teprve čeká. Jedná se o tzv. sousedské setkání u Svépravické kapličky a Pašijové hry. Projekt mikroregionu je již připraven a čeká na své předložení do Rady MČ k dalšímu projednání.  

 

14) Chceme ještě výrazněji podpořit kulturní instituce působící v naší městské části, iniciovat koncepčnější rozvoj kultury a ještě tak zvýšit kvalitu a atraktivitu kulturních akcí v Horních Počernicích. Chceme také iniciovat lepší spolupráci napříč kulturními, ale i sportovními, volnočasovými a náboženskými organizacemi a uskupeními.

Činíme tak v rámci naší práce v Radě, Zastupitelstvu a v odborných komisích. Důležitou platformou pro podněcování a podporu kulturních aktivit v městské části je také Hornopočernický zpravodaj, který zdarma poskytuje prostor pro avíza a zprávy o kulturních akcích na území naší MČ.      

 

15) Rozšíříme partnerství Horních Počernic o obce z některých dalších evropských zemí, jejichž zkušenosti nám mohou výrazně pomoci při řešení našich problémů. Chceme tak mj. rozšířit možnosti výměnných pobytů pro děti a mládež a napomoci rozvoji jejich jazykových dovedností.

Tento bod zatím zůstává naším dluhem, ale pracujeme na jeho naplnění.