Rezignace na funkci předsedy redakční rady HPZ

16.12.2015 11:46

 

Ke dni 14. 12. 2015 jsem se rozhodl odejít z funkce předsedy redakční rady Hornopočernického zpravodaje, kterou jsem zastával bezmála rok. Důvodem k tomuto mému kroku byla závažná neshoda v koncepci našeho radničního periodika, která se projevila v čerstvém rozhodnutí Rady MČ zrušit rubriku „Názory“, ve které politické strany a hnutí odpovídaly na společnou otázku. Toto rozhodnutí Rady MČ bohužel nemohu vnímat jinak než jako výraz nepochopení úlohy radničního periodika, respektive nesouhlasu většiny členů Rady MČ (rozhodnutí nepodpořila radní za TOP 09 Alena Šefčíková) se současnou koncepcí HPZ.

Rubrika „Názory“ byla redakční radou koncipována jako prostor pro částečně moderovanou diskuzi, který měl představit (a také představoval) názory stran a hnutí jako celků, protože právě na nich stojí principy zastupitelské demokracie. Měla také přimět strany a hnutí zveřejňovat svá stanoviska přehledně, stručně a ve vzájemné souvislosti (a z hlediska politického spektra tedy i úplnosti) také na témata, ke kterým by se o své vůli politici třeba v danou chvíli vyjadřovat nechtěli. Rubrika tak měla mj. přispět ke kultivaci veřejné diskuze a namísto osobních invektiv a prezentace ega jednotlivých zastupitelů v mnoha případech typických pro zastupitelské příspěvky přinášet „Názory“ ve věcnější,  méně konfrontační a emočně střízlivější rovině. Na této podobě a koncepci „Názorů“ se shodli všichni předsedové stran a hnutí a mě velmi těšilo, s jakou odpovědností se politické strany a hnutí této rubriky ujaly: myslím, že se od července 2015 snažily představit své názory veřejnosti skutečně poctivě – včetně toho, že někdy přiznávaly i své případné neúspěchy. Veřejnost to, pokud je mi známo, oceňovala.

Rada MČ však na svém jednání dne 1. 12. 2015 bez jakýchkoliv relevantních předchozích výhrad a konzultace se mnou rubriku „Názory“ zrušila s odůvodněním, že tato rubrika jen zdvojuje zastupitelské příspěvky a že není jasně definována ve schválených Pravidlech pro přípravu a vydávání HPZ. V Pravidlech se přitom praví, že navržené rozdělení a stránková dotace rubrik slouží pro orientaci redaktora a že nejsou chápány jako neměnné. V bodě IV. 4. Pravidel se k tomu dále uvádí, že se „rozsah sektorů a rubrik může vyvíjet v závislosti na aktuální situaci. Rozsah rubrik může být v případě rozhodnutí redakční rady podle aktuální situace rozšířen nebo naopak v případě nedostatku relevantních textů zkrácen (…).“ Z toho je zřejmé, že existence rubriky „Názory“, se kterou při jejím vzniku souhlasila nejen redakční rada, ale také předsedové politických stran a hnutí a která byla realizována s vědomím zástupce Vydavatele pověřeného Radou MČ, nemusí být výslovně uvedena, a přesto může v HPZ vycházet. Takových rubrik a textů bylo, je a bude v HPZ více – a redakční rada s tím při přípravě Pravidel také počítala, protože Pravidla nikdy neměla sloužit jako nástroj obstrukce, konzervace či zadušení jakéhokoliv vývoje, měla „pouze“ pomáhat zpřehlednění a ujasnění postupu v různých situacích. Rubrika „Názory“ podle Pravidel spadala pod sektor III. určený pro zastupitelské a občanské příspěvky a tím byla podle mého názoru definována dostatečně jasně.

Rozhodnutí Rady MČ a vratké argumenty, kterými se jej snaží zdůvodňovat, si i proto dávám do souvislosti s nepřipraveností většiny radních rozhodovat o radničním periodiku v kontextu roku 2015, kdy veřejnost od politiků očekává více a kvalitnější komunikace a méně mocenské arogance, než bývalo obvyklé dříve. Jako předseda redakční rady, která je odbornou komisí a musí realizovat všechna nařízení Rady MČ, jsem však byl postaven před rozhodnutí, zda budu toto sporné nařízení Rady MČ uvádět „do života“, přestože jej považuji za špatné - nebo zda se na této věci odmítnu aktivně podílet a svou spolupráci s Radou MČ na pozici předsedy redakční rady ukončím. Protože jsem důvěru ve schopnosti většiny členů Rady MČ rozumně rozhodovat o záležitostech kolem HPZ ztratil a zároveň nemohu mít dojem, že je v mých schopnostech jejich názory na radniční periodikum změnit, rozhodl jsem se pro ukončení spolupráce.

 

Ladislav Stýblo, občan