Volební program

 

Víme, co s tím!

 

Jsme rádi, že v právě končícím volebním období došlo za výrazného přispění TOP 09 v Horních Počernicích k řadě podstatných zlepšení. Od minulých voleb v roce 2010 se hornopočernická TOP 09 i navzdory svému relativně málo početnému zastoupení v orgánech místní samosprávy významným způsobem podílela na práci Městské rady, Zastupitelstva, Finančního výboru a šesti komisí. Naši členové zde iniciovali, prosadili a podpořili řadu důležitých kroků zlepšujících situaci zejména v oblastech ekonomického řízení naší obce. Kromě toho TOP 09 usilovala také o řešení složité dopravní situace a v duchu celopražské politiky strany se pokoušela prosadit celkově vyšší transparentnost městského úřadu. Skutečnost, že pražský Magistrát řídí v posledních letech právě naše strana pak významně napomohla tomu, že se Horním Počernicím podařilo v uplynulých třech letech získat více než 160 milionů korun investovaných zejména do obecní infrastruktury.

 

Tyto kroky správným směrem však považujeme za pouhý začátek toho, co je nutné pro lepší a zdravější budoucnost Horních Počernic vykonat a co bychom pro ni rádi vykonali!   

 

Horní Počernice si musí zachovat svou vlastní tvář, která rozumně spojí možnosti a výdobytky 21. století se vším dobrým přetrvávajícím z minulosti. Některé chyby z nedávné historie již zřejmě není možné napravit a stanou se tak i v budoucnosti součástí osudu Horních Počernic (patří sem zejména „dálniční nůžky“, které bohužel obec svírají ze tří stran, ale i výškové panelové domy a relativní nedostatek veřejné zeleně). Přesto však zbývá velký a zatím nepříliš využitý prostor pro zlepšení života a vzhledu naší městské části. A nemyslíme tím pouze zajištění rekonstrukcí silnic, chodníků či obnovu infrastruktury apod., protože to považujeme za zcela samozřejmé. Nechceme totiž zapomínat na ostatní rozměry veřejných témat a naopak usilujeme o koncepční rozvoj na všech úrovních. Přáli bychom si zkrátka, aby se v Horních Počernicích naplnil význam slova „obec“ označujícího prostor plnohodnotného, harmonického a živoucího společenství všech občanů.

 

Neslibujeme nesplnitelné

 

Chceme prosadit zlepšení dopravní situace v Horních Počernicích. Prosadíme účinná opatření v oblasti dopravního značení a dopravních řešení s cílem podstatně snížit tranzitní dopravu a nehodovost.

Prosadíme odhlučnění dálnic v blízkosti naší městské části a budeme usilovat o co možná největší omezení negativních vlivů plynoucích z neustále narůstající silniční dopravy. Budeme prosazovat takové řešení tzv. Pražského obchvatu, která budou co nejméně zatěžovat životní prostředí.    

V souladu s úspěšným úsilím TOP 09 na pražském Magistrátu prosadíme přehledné elektronické zveřejňování všech smluv naší městské části včetně jejich dodatků, které budou přístupné komukoliv bez zbytečných překážek a průtahů. Budeme také pečlivě hlídat výši všech vynakládaných finančních prostředků i kvalitu zhotovených zakázek – a to i prostřednictvím nezávislých auditů. Prosadíme skutečně transparentní a spravedlivý výběr dodavatelů i zhotovitelů.

Budeme trvat na dosažení zdravého poměru počtu obyvatel ke kapacitě občanské vybavenosti tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru mezi bytovou výstavbou, počtem obyvatel, esteticko-urbanistickými hledisky a občanskou vybaveností (školskými, kulturními i sportovními institucemi) včetně dostatku kvalitní veřejné zeleně.

Zasadíme se o to, aby nové městské stavby občanské vybavenosti již od počátku vznikaly jako vícefunkční zařízení umožňující v budoucnu snadnou stavební proměnu např. na obecní byty, školy či domovy pro seniory podle budoucích potřeb obce.

Budeme usilovat o další rozšíření nabídky cenově dostupných sociálních služeb pro seniory v naší městské části. Chceme programově podporovat a iniciovat akce, které seniory co možná nejvíce zapojí do nejrůznějších aktivit. Zasadíme se o realizaci dalších opatření vedoucích k bezbariérovým Horním Počernicím.

Výrazněji než je tomu doposud podpoříme činnost centra MUM a co-workingového centra MUMRAJ. Obě centra významně pomáhají matkám a mladým rodinám s jejich rodičovskými povinnostmi i s uplatněním na trhu práce.  

Prosadíme zřízení letního kina a budeme usilovat o vznik nového a dopravně snadno dostupného koupaliště.   

Ve spolupráci s orgány veřejné správy Hlavního města Prahy i okolních městských částí budeme prosazovat programy na další rozvoj volnočasových aktivit mládeže, co možná největšího snižování asociálních jevů a pouliční kriminality.

Budeme pokračovat v projektech na dokončení moderní infrastruktury obce a dále ji rozvíjet a zlepšovat. Soustavným tlakem na Pražské služby a. s. nebo na jiného poskytovatele svozu obecního odpadu prosadíme častější vyvážení kontejnerů na tříděný odpad.

Budeme pokračovat v podpoře činnosti sportovních, dětských, zájmových i jiných kroužků či klubů na území naší městské části a navýšíme finanční příspěvky obce na jejich činnost. Pokusíme se prosadit i vznik alespoň improvizovaných prostor pro ryze zájmové sportovní aktivity.

Chceme iniciovat zlepšení výuky jazyků na našich základních školách i rozsáhlejší spolupráci se zahraničními školami. Ve spolupráci se Školskou radou Magistrátu hlavního města Prahy budeme spolupracovat na všestranném obnovení prestiže Gymnázia Chodovická.

Chceme zajistit výrazně lepší financování projektů obce ze zdrojů Evropské unie a budeme iniciovat vznik nových kulturních, sportovních a volnočasových projektů. Rádi bychom také prosadili vznik mikroregionu měst a obcí v okolí Horních Počernic, v rámci kterého by byly Horní Počernice hlavním nástupním a průjezdním místem pro turistiku a cykloturistiku.  

Chceme ještě výrazněji podpořit kulturní instituce působící v naší městské části, iniciovat koncepčnější rozvoj kultury a ještě tak zvýšit kvalitu a atraktivitu kulturních akcí v Horních Počernicích. Chceme také iniciovat lepší spolupráci napříč kulturními, ale i sportovními, volnočasovými a náboženskými organizacemi a uskupeními.

Rozšíříme partnerství Horních Počernic o obce z některých dalších evropských zemí, jejichž zkušenosti nám mohou výrazně pomoci při řešení našich problémů. Chceme tak mj. rozšířit možnosti výměnných pobytů pro děti a mládež a napomoci rozvoji jejich jazykových dovedností.

 

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek